Mayurasana - der Pfau

Eka Pada Galavasana - die fleigende Krähe

Pincha Mayurasana - Pfauenfeder

Shalabhasana - die Heuschrecke

Bakasana - Kranich

Ashtavakrasana - Acht-Winkel-Haltung

Bhujapidasana Spinne